Mjere zaštite prirode

1) Potrebno je zabraniti obavljanje ribolova tijekom vremenskog razdoblja pojava poplava, odnosno zabraniti obavljanje ribolova na prostorima izvan korita ribolovnih voda.

2) U cilju zaštite strogo zaštićenih vrsta hrvatske ihtiofaune, na ovom području niti jedan primjerak peša (Cottus gobio), a po mogućem evidentiranju i ostalih strogo zaštićenih vrsta riba, ne smije se nakon ulova zadržati (o mjestu i vremenu ulova treba redovito izvješćivati Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu), već se neozlijeđen mora odmah vratiti u vodu iz koje je ulovljen (Catch & Release ribolov).

3) Za slijedeće vrste ovlaštenik ribolovnog prava dužan je pratiti stanje populacija i njihovih staništa na ribolovnim vodama kojima gospodari i pridržavati se odredbi Ribolovno-gospodarske osnove o dnevnoj i godišnjoj količini dopuštenog ulova po ribiču:

 Barbus balcanicus (= Barbus meridionalis) (potočna mrena)

 Salmo trutta (potočna pastrva)

Za navedene vrste ovlaštenik ribolovnog prava dužan je voditi evidenciju ulova te godišnje izvješćivati Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu o stanju i mogućim promjenama, a najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu prema obrascu - popisu godišnjeg ulova u športskom ribolovu kojeg je propisala Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

4) Ribolovno-gospodarskom osnovom može se ovisno o stanju populacija u pojedinim (ili svim) predmetnim ribolovnim vodama propisati stroži režim ribolova odnosno obveza trenutnog vraćanja neozlijeđenih primjeraka potočne mrene (Barbus balcanicus) i potočne pastrve (Salmo trutta) u vodu iz koje su ulovljeni (Catch & Release ribolov).

5) U cilju očuvanja ekosustava u kojem prirodno obitavaju zavičajne (autohtone) vrste riba, zabranjeno je provoditi poribljavanje ribolovnih voda stranim (alohtonim) vrstama riba.

6) Odabir vrsta za poribljavanje i aktivnosti poribljavanja potrebno je provoditi u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije.

7) Prilikom poribljavanja riba mora ići preko selekcijskog stola i kod utovara i prije puštanja kako bi se uklonile sve strane vrste koje se na ovaj način šire.

8) Nužno je dopustiti neograničeni izlov (uz zabranu vraćanja u vodu) kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss) a po mogućem evidentiranju i ostalih stranih vrsta riba u ribolovnim vodama ovlaštenika ribolovnog prava Braniteljske zadruge Klek.

9) U svrhu sprječavanja krivolova i nezakonitog ribolova potrebno je pojačati ribočuvarski nadzor, kao i broj ribočuvara, što će se odrediti ribolovno-gospodarskom osnovom. Potrebno je surađivati s nadzornom službom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije.

10) Na ovom području obitavaju i ostale ugrožene, strogo zaštićene vrste, te nije dopušteno njihovo uznemiravanje od strane ribiča ili drugih posjetitelja.

11) Nužno je očuvati povoljne uvjete staništa bazofilnih cretova na području gornjeg toka rijeke Dretulje (od izvora do mosta u Plaškom), odnosno zabraniti radove regulacije vodotoka i ostale vodnotehničke zahvate, zabraniti zatrpavanja i nova kaptiranja izvora kao i nove hidromelioracijske zahvate, spriječiti i onemogućiti zagađenje i onečišćenje staništa, te onemogućiti mehaničko oštećivanje, krčenje i paljenje cretne vegetacije i sadnju bilo kakve vegetacije.

12) U što većoj mjeri potrebno je očuvati postojeću priobalnu vegetaciju, a posebice zabraniti paljenje trščaka koji su gnijezdilišta pojedinih ugroženih ptica močvarica.